Privacybeleid Vesselbay.com  

Identiteit van de onderneming: Vesselbay.com B.V., Herengracht 282, 1016 BX, Amsterdam, Nederland

1. Algemeen
Dit Privacybeleid is van toepassing op de website Vesselbay.com (“Website”) en alle gerelateerde websites ongeacht de wijze waarop u toegang heeft verkregen, inclusief toegang of gebruik met behulp van mobiele apparatuur.

2. Reikwijdte en toestemming: 
1. Bij registratie op een van onze websites dient u aan te geven dat u ons Privacybeleid accepteert. Daarmee stemt u in met het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren door ons van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in dit Privacybeleid en onze Gebruiksvoorwaarden.
2. Vesselbay.com kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Substantiële wijzigingen in ons Privacybeleid zullen wij mededelen op onze Website. Het gewijzigde Privacybeleid zal onmiddellijk van kracht zijn nadat deze voor het eerst op onze Website is geplaatst. 

3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij 
U kunt onze Website bezoeken zonder registratie. Wanneer u besluit een account aan te maken en ons uw persoonsgegevens te verstrekken, dient u ermee in te stemmen dat die gegevens worden verzonden naar en opgeslagen worden op onze servers, waaronder begrepen de servers van derden. "Persoonsgegevens" zijn gegevens die aan een specifieke persoon kunnen worden gekoppeld en bruikbaar zijn om een specifieke persoon te identificeren. Wij verzamelen de volgende soorten persoonsgegevens:
a. Gegevens die u aan ons verstrekt: 
Wij verzamelen en bewaren alle gegevens die u op onze websites invoert of die u aan ons verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
•    gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor een account;
•    aanvullende gegevens die u mogelijk aan ons verstrekt via sociale media websites of diensten van derden;
•    andere gegevens die u genereert, of die horen bij uw account en uw gebruik van de website, en tools (zoals gebruik van functionaliteit om een advertentie te plaatsen, zoekopdrachten, bekeken en bewaarde advertenties of uw gebruik van de contactmogelijkheden bij een advertentie;
•    gegevens die worden verstrekt in het kader van geschillenbeslechting, correspondentie via onze websites of correspondentie die ons wordt toegezonden; en
•    gegevens over uw locatie en de locatie van uw toestel, inclusief unieke identificatiegegevens van uw toestel indien u deze dienst heeft ingeschakeld op uw mobiele apparaat.
b. Gegevens uit andere bronnen: 
Wij kunnen aanvullende gegevens over u ontvangen of verzamelen van derden en deze toevoegen aan onze accountinformatie. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot: navigatiegegevens, aanvullende contactgegevens en aanvullende gegevens over u uit andere bronnen, zoals overheidsinstanties, voor zover toegestaan door de wet.

4. Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens
1. U stemt ermee in dat wij uw verzamelde persoonsgegevens (zie hierboven) kunnen gebruiken voor de volgende doeleinden:
•    om u toegang te geven tot onze diensten en klantenondersteuning te leveren door middel van email, per telefoon of andere communicatiemiddelen zoals Whatsapp en sms;
•    om mogelijk verboden of illegale activiteiten, fraude en inbreuken op de beveiliging te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, en onze Gebruiksvoorwaarden te handhaven;
•    om onze diensten, content en advertenties op u af te stemmen, te meten en te verbeteren;
•    om u andere diensten te verlenen waarom u heeft verzocht.
2. Wij maken gebruik van Google Analytics. Daarvoor hebben wij een Verwerkersovereenkomst afgesloten met Google, de IP-adressen worden anoniem opgeslagen en de gegevens worden niet gedeeld met Google.

5. Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden: 
Wij kunnen uw persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met dit Privacybeleid en de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met:
•    dienstverleners met wie wij een contract hebben gesloten om ons te helpen met het aanbieden van onze Diensten op de website (denk hierbij aan financiële dienstverlening, marketing bureaus en technische ondersteuning). In dergelijke gevallen blijven de persoonsgegevens onder de zeggenschap van Vesselbay.com en is een verwerkersovereeenkomst afgesloten.
•    bepaalde derden (zoals rechthebbenden van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties), indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving. Uw persoonsgegevens zullen niet bekend gemaakt worden aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij wij te goeder trouw menen dat de bekendmaking van informatie noodzakelijk is om een dreigend letsel of dreigende financiële schade te voorkomen of om vermeende illegale activiteiten te melden.
•    adverteerders indien u via de Website reageert op een Advertentie, om verdere communicatie en/of de eventuele transactie (koop/verkoop) met betrekking tot het in de Advertentie aangeboden vaartuig tussen u en de Adverteerder mogelijk te maken.
•    andere derden waaraan u toestemming heeft gegeven om uw gegevens te delen met Vesselbay.com (bijvoorbeeld in het kader van een samenwerking).
•    ondernemingen waarmee wij in het kader van een reorganisatie van plan zijn te fuseren of waardoor wij worden overgenomen.
 
6. Toegang tot, bekijken en aanpassen van uw persoonsgegevens
1. U kunt uw gegevens zelf aanpassen door in te loggen op uw account. 

2. Indien u uw account bij ons heeft gesloten dan blijven uw persoonsgegevens nog bewaard gedurende de wettelijk toegestane termijn, tenzij u Vesselbay.com uitdrukkelijk verzoekt uw gegevens te wissen. Dit geldt niet voor die gegevens waarvan Vesselbay.com wettelijk verplicht is die te bewaren. Wij verwijderen persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

3. U kunt contact opnemen met Vesselbay.com voor het inzien van uw persoonsgegevens die wij opslaan en die niet direct raadpleegbaar zijn op onze Websites.  Om aan uw verzoek te mogen voldoen, hebben we het volgende van u nodig: 
•    Een ondertekende versie van uw verzoek waarin uw contact gegevens en uw e-mailadres vermeld is;
•     Een kopie van uw geldige legitimatiebewijs (na controle zal Vesselbay.com deze vernietigen).
U kunt uw verzoek per e-mail versturen naar info@Vesselbay.com met de documentatie als bijlage, of via de post naar: Vesselbay.com B.V., Herengracht 282, 1016 BX, Amsterdam, Nederland.

4. U kunt ons verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen. Dergelijke verzoeken zullen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden behandeld. 

7. Bescherming en opslag van uw persoonsgegevens
Onze externe servers van derden en onze databanken worden beschermd door beveiligingstechnologie die volledig up-to-date is met de huidige technologische standaards.

Wij beschermen uw gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van uw account, dan kunt u contact opnemen met ons via het Contactformulier.
 
8. Andere informatie
Misbruik en ongevraagde commerciële communicatie (“spam”): 
Wij tolereren geen misbruik van onze Website. U heeft geen toestemming om andere gebruikers van Vesselbay.com toe te voegen aan uw mailinglist (e-mail of post), zelfs niet wanneer een gebruiker een vaartuig van u heeft gekocht en/of een bod heeft uitgebracht op uw vaartuig of het vaartuig van uw klant, tenzij de betreffende gebruiker daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. Mocht u merken dat iemand misbruik maakt van onze website (spam of spoof e-mails) of u denkt dat u een beveiligingslek in een door Vesselbay.com gehoste website heeft ontdekt , dan verzoeken wij u om ons een e-mail te sturen.
Derden: 
Tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald in dit Privacybeleid, is dit Privacybeleid uitsluitend van toepassing op het gebruik en de doorgifte van informatie die wij van u verzamelen. Vesselbay.com heeft geen controle over het privacybeleid van derden dat mogelijk op u van toepassing is. Wanneer wij samenwerken met derden of tools van derden gebruiken om bepaalde diensten te verlenen, zullen wij uitdrukkelijk aangeven welk privacybeleid op u van toepassing is. We moedigen u daarom aan om vragen te stellen voordat u uw persoonsgegevens bekend maakt aan anderen.
Voor eventuele klachten over de verwerking van persoonsgegevens door  Vesselbay.com B.V. kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens, via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons