Overeenkomst Vesselbay.com

Vesselbay.com B.V., gevestigd aan de Herengracht 282 te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 3424301, nader te noemen “Vesselbay.com”  komen het volgende overeen

1.         Algemeen
1.1   Vesselbay.com is een online platform voor het plaatsen van advertenties voor de verkoop van vaartuigen waarbij Vesselbay.com uitdrukkelijk geen partij is bij de (totstandkoming van de) koopovereenkomst.
1.2   Adverteerder erkent dat Vesselbay.com op generlei wijze betrokken is bij de koopovereenkomst die naar aanleiding van de advertentie tot stand is gekomen. Dit houdt in dat Adverteerder voor eigen rekening en risico zorg draagt voor de financiële en contractuele afwikkeling van de koopovereenkomst.  Vesselbay.com is niet aansprakelijk indien een bieder/koper zijn verplichtingen, die voortvloeien uit de koopovereenkomst die hij met Adverteerder is aangegaan, niet of niet naar behoren nakomt. 
1.3   Adverteerder verklaart kennis te hebben genomen van de werkwijze van Vesselbay.com zoals aangegeven op de website en in de algemene voorwaarden. 
1.4   Adverteerder verklaart ermee bekend te zijn dat het accepteren van een bod van een bieder slechts leidt tot een voorlopige prijsovereenstemming en niet tot de totstandkoming van een koopovereenkomst. 

2.     Totstandkoming advertentie overeenkomst 
2.1.  Nadat Adverteerder een gebruiksaccount heeft aangemaakt op de website van Vesselbay.com en  heeft ingelogd, kan hij via de button 'Plaats Advertentie' een advertentie aanmaken.  De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de betaalprocedure op de website is doorlopen. 
2.2  De overeenkomst houdt in dat:
a. de advertentie op de website zichtbaar is voor derden gedurende de periode van 1 maand;
b. door belangstellenden een vrijblijvend bod gedaan kan worden dat niet zichtbaar is op de website. Een op Vesselbay.com geregistreerde belangstellende die een bod doet op een vaartuig via een van de websites van Vesselbay.com wordt  daarmee een potentiële koper. Indien met deze potentiële koper een koopovereenkomst tot stand komt dan geldt dat deze overeenkomst tot stand is gekomen middels Vesselbay.com. Dit geldt ook indien Adverteerder niet reageert op het bod via één van de websites van Vesselbay.com;
c. door Vesselbay.com ieder bod en tegenbod kenbaar wordt gemaakt aan de Adverteerder;
d. Adverteerder een tegenbod kan doen of het bod kan accepteren. Dit tegenbod is niet zichtbaar op de website en zal door Vesselbay.com kenbaar worden gemaakt aan de bieder;
e. Vesselbay.com na voorlopige acceptatie door Adverteerder van enig bod door middel van de button “introduceer bieder” de contactgegevens van de potentiële koper aan Adverteerder kenbaar maakt;
f. Adverteerder een introductiefee is verschuldigd aan Vesselbay.com;
I.  indien een koopovereenkomst tot stand komt met betrekking tot het aangeboden vaartuig van 1% van de aankoopsom exclusief BTW;
II. indien geen koopovereenkomst tot stand komt tussen de betreffende potentiële koper en Adverteerder  - na introduceren potentiële koper - een eenmalige vergoeding voor administratiekosten ad € 250,- exclusief BTW verschuldigd wordt. 
2.3. Het is niet toegestaan om tijdens of na afloop van deze overeenkomst, een koopovereenkomst te sluiten met een potentiële koper – zoals in deze overeenkomst wordt bedoeld -  zonder Vesselbay.com hierover te informeren. Bij overtreding van deze bepaling verbeurt Adverteerder een forfaitaire sanctie van € 10.000,- die onmiddellijk opeisbaar is.

3.      Looptijd
3.1. De looptijd van de overeenkomst vangt aan op het moment van plaatsing van de advertentie en eindigt automatisch nadat de overeengekomen termijn is verlopen, met inachtneming van artikel 2 lid 2 en 3 van de algemene voorwaarden.
3.2. Het is mogelijk de overeenkomst tussentijds op te zeggen. Indien Adverteerder wil dat de advertentie voor het verstrijken van de looptijd van de website wordt verwijderd dan dient de Adverteerder de advertentie te verwijderen. De in rekening gebrachte prijs of een deel daarvan voor het plaatsen van de advertentie voor een bepaalde tijd wordt niet gecrediteerd.

4.    Prijs van de advertentie
4.1. De prijs voor het plaatsen van de advertentie bedraagt € 9,99,- voor Basic exposure, € 39,99.- voor Standard exposure en € 3.499,99,- voor Premium exposure per maand (exclusief BTW).
4.2. Betaling van deze prijs geschiedt online en alvorens de advertentie wordt geplaatst. Vesselbay.com zal een factuur aan Adverteerder beschikbaar stellen.

5.    Biedingen
5.1. Een bezoeker van een van de websites van Vesselbay.com dient zich te registreren en akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden alvorens een bod kan worden uitgebracht. 
5.2   Een door een bieder uitgebracht bod is te allen tijde een vrijblijvende bieding waarvan acceptatie door Adverteerder uitdrukkelijk niet leidt tot een overeenkomst maar tot een voorlopige prijsovereenstemming, dit geldt eveneens voor uit dit bod voortvloeiende onderhandelingen en biedingen. 
5.3   De biedingen zijn niet zichtbaar op de website, maar worden door Vesselbay.com onverwijld kenbaar gemaakt aan Adverteerder en bieder.
5.4   Indien Adverteerder in contact wil komen met de bieder kan hij dit aangeven door op de website via zijn account te klikken op de knop “introduceer bieder”. Op dat moment ontstaat de verplichting van Adverteerder tot het voldoen van de introductiefee, tenzij er geen koopovereenkomst tot stand komt binnen 60 dagen.

6.     Introductie fee
6.1.  Adverteerder ontvangt van Vesselbay.com, nadat de contactgegevens van de potentiële koper zijn doorgegeven, onverwijld een factuur voor de introductiefee van 1% van het hoogste biedbedrag van de voorlopige prijsovereenkomst met een minimum fee van € 500,- exclusief BTW. Een op Vesselbay.com geregistreerde belangstellende die een bod doet op een vaartuig via een van de websites van Vesselbay.com wordt  daarmee een potentiële koper. Indien met deze potentiële koper een koopovereenkomst tot stand komt dan geldt dat deze overeenkomst tot stand is gekomen middels Vesselbay.com. Dit geldt ook indien Adverteerder niet verder reageert op het bod via één van de websites van Vesselbay.com. Deze factuur dient bij de totstandkoming van de koopovereenkomst direct te worden voldaan, echter binnen 60 dagen na factuurdatum, tenzij geen koopovereenkomst tot stand is gekomen. Adverteerder is gehouden onverwijld aan Vesselbay.com kenbaar te maken dat een koopovereenkomst tot stand is gekomen en ontvangt voor het verschil tussen de werkelijke en de voorlopige aankoopprijs een creditfactuur of een aanvullende factuur. 
6.2   Adverteerder dient onverwijld maar uiterlijk binnen 60 kalenderdagen aan Vesselbay.com te melden of een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Het is Vesselbay.com toegestaan om tussentijds contact op te nemen met Adverteerder en/of potentiële koper met als doel om te informeren naar het verloop van de verkoop.
6.3   Indien de koper introductie heeft geleid tot het tot stand komen van een koopovereenkomst met betrekking tot het betreffende vaartuig is de introductiefee verschuldigd. Vesselbay.com zal onverwijld een factuur sturen aan Adverteerder voor de voldoening van het restant van de introductiefee, dan wel een verrekening middels een creditnota. Na betaling van de factuur is de overeenkomst ten einde en zal Vesselbay.com de advertentie van de website verwijderen.
6.4    Indien Adverteerder schriftelijk heeft verklaard en aangetoond dat geen koopovereenkomst tot stand is gekomen met de betreffende potentiële koper zal Vesselbay.com een creditnota sturen voor het bedrag dat conform artikel 6.1 in rekening was gebracht.  

7.    Beëindiging overeenkomst
Adverteerder kan op ieder moment de advertentie verwijderen van de website. 
a. Indien er biedingen zijn geweest zonder dat een koopovereenkomst tot stand is gekomen, blijft de introductiefee verschuldigd indien daarna wel een koopovereenkomst tot stand komt met betrekking tot het vaartuig met één van de bieders. 
b. Indien er geen biedingen zijn geweest maar de termijn van de advertentie loopt nog door zal geen restitutie plaatsvinden voor de overgebleven termijn.

8.     Slotbepalingen
8.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
8.2. De algemene voorwaarden van Vesselbay.com zijn van toepassing. Door het plaatsen van een advertentie op een van de websites van Vesselbay.com verklaart Adverteerder de algemene voorwaarden te hebben ontvangen en daarmee in te stemmen.